ANA SAYFA-HABER ODASI-DUYURULAR
DUYURULAR
KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için;modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.   Akıllı dijital teknolojilerkullanılarakimalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilikarttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ileprosesler optimize edilebilmektevehata - bakım - stok masrafları azaltılabilmektedir.   KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME”temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrılarınıngenel amacı:   İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için; - Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek, - İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.   Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları: - 2021 – 01 Proje Teklif Çağrısı:“İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”   Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştirenelektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler;imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içerenürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarınıticarileştirmekiçin proje sunabilecektir.   Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.   - 2021 – 02 Proje Teklif Çağrısı:“İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”   İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.   KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları: 1 Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı 2 İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti 3 İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri 4 İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri 5 Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri 6 İmalat Sanayinde Siber Güvenlik 7 İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri 8 İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri   2021-01 veya 2021-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.   Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.   İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır   Başvuru yapabilecekler: Proje sunacak işletmelerinKOSGEB Veri Tabanına kayıtlıveaktifolmaları gerekmektedir.   Destek oranı ve üst limitler: Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacakdesteğin %30’u geri ödemesiz destekve%70’i teminat karşılığı geri ödemeli destekolarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.   Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz,700.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzeretoplam 1.000.000 TL’yekadar destek verilebilecektir.   Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak vepuan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.   Proje Teklif Çağrılarına erişim ve başvuru: Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilecektir.Proje Başvuru Formu Örneği,Başvuru Kılavuzu,gerekli diğer dokümanlarve programınUygulama Esasları;www.kosgeb.gov.tradresinde “Destekler” menüsünden “İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri” sekmesine girildikten sonra “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar” başlığı seçilerek incelenebilecektir.   Proje Teklif Çağrılarına erişmek için tıklayınız.   KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, Proje Teklif Çağrılarını inceledikten sonrawww.kosgeb.gov.tr adresinde sağ üst menüde yer alan “E-hizmetler” linkini tıklayıp işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir(hizmet seçim kutucuğunda “KOBİGEL Destek Programı Başvurusu” hizmetinin seçilmesi gerekir).   Proje çağrısı için başvuru sistemi17 Mayıs 2021günü saat23:59’dakapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Detaylar
Eklenme Tarihi : 15.04.2021 04:00
VAN TSO FİKİR VE PROJE YARIŞMASI
VAN TSO FİKİR VE PROJE YARIŞMASI
VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI FİKİR ve PROJE YARIŞMASI   Fikir ve Proje Yarışması’nın Amacı Bu Yarışma ile Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Nitelikli Projelerle İlkleri Başaran Bir Çatı Kuruluşu olmak ” vizyonu çerçevesinde; Van TSO’nun faaliyet alanında özgün ve yaratıcı projelerle üyelerine ve kente katkı sunması, üyelerin iş potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.   MADDE 1 -Konular ve Kategoriler Yarışmaya; teknoloji programları, dijital platformlar, COVİD-19 sürecinde Odanın ve üyelerin iş yapma potansiyellerini arttıracak uygulamalar ve programlar, her türlü hizmet için yenilikçi teknoloji çözümleri, İstihdamın arttırılması, eğitim, kalkınma, konularında başvuruda bulunulabilir.   MADDE 2-Katılım Şartları Yarışmaya, fikir ve projelerini paylaşmak isteyen, 18-40 yaş arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.   Yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılım sağlanabilir. Bir grup, en fazla 3 kişiden oluşabilir.   Bir kişi veya grup, dilediği kadar farklı fikirle başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.   Yarışmaya jüri üyeleri, Van TSO çalışanları ve Van TSO’nun hizmet aldığı ve/veya çalışmaları sebebiyle projeden ve detaylarından bilgi sahibi olan (reklam ajansı, danışmanlık veren firmalar... vb) üçüncü parti şirketlerde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamaz.   DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Değerlendirmeye alınan ve başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde taşıyan projelerin değerlendirilmesi, aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya göre yapılır. Tüm projeler 100 üzerinden değerlendirilir.   35 Puan - İnovasyon Fikrin daha önce aynı alanda uygulanmış başka fikirlerle benzerliği olup olmadığının yanı sıra fikrin orijinal bir yaklaşım sergileyip sergilenmediğine bakılır.   20 Puan - Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi Fikrin, saptanan bir problemi veya yarışma kategorilerinde yer alan herhangi bir konuyu çözüme ulaştıracak veya geliştirecek detayları içerip içermediğine bakılır.   20 Puan - Sosyal etki Fikrin, taşıdığı farklı bakış açısıyla diğer insanların davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak bir değişim meydana getirip getirmediğine bakılır. Ayrıca sosyal etki kapsamında somut çıktılar ortaya koyup koymadığı değerlendirilir.   15 Puan - Uygulanabilirlik Fikrin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek adımların neler olacağının net bir şekilde belirtilip belirtilmediğine bakılır.   10 Puan - Bütçe Fikrin hayata geçirilmesi durumunda gerekli olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip edilmediğine bakılır. Bu kriter kapsamında herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp tüm değerlendirmeler bütçe miktarından bağımsız olarak yapılmaktadır.   YARIŞMA BAŞVURUSUNA KONU EDİLEN PROJEYE İLİŞKİN FİKRİ HAKLAR Yarışmada dereceye giren projelerin hayata geçirilmesinin Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından talep edilmesi ve yarışmacının da kabulü durumunda, bahse konu projenin hayata geçirilmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her nevi haklar (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. Maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25.maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını) ve bu hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve yetkilerini Van Ticaret ve Sanayi Odası’na yarışma ödülüne ilave herhangi bir bedel talep etmeksizin devreder. Van Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç duyulması halinde proje sahibini, projede istihdam eder.   MADDE 3-Proje Teslim Süresi ve Yeri Projeler dijital ortamda hazırlanarak, basılı nüshası kapalı zarf içinde isim yazılarak en geç 30 Nisan 2021 saat 17:00’a kadar Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine teslim edilecektir. Başvurular elden veya posta yolu ile ulaştırılacaktır. 29.03.2021-30.04.2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışma kapsamında, Van Ticaret ve Sanayi Odası, önceden haber vermeksizin yarışmayla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yeterli katılım olmaması veya katılan projelerin yetersiz görülmesi, başvuru şartlarını haiz olmaması vb. durumlarda Van Ticaret ve Sanayi Odası, yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu gibi aynı zamanda yarışmayı iptal etme hakkına da sahiptir.   MADDE 4-Fikir ve Proje Yarışması Ödülleri. Değerlendirme neticesinde ilk üçe dereceye giren başvuru sahiplerine aşağıda sunulan ödüller takdim edilecektir. Birinciye :7.500 TL İkinciye :5.000 TL Üçüncüye :2.500 TL   MADDE 5- Jüri Teşkili. Jüri heyeti, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Van TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanından oluşmaktadır.
Detaylar
Eklenme Tarihi : 28.03.2021 03:00
2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisinin, transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, anılan Yönetmeliğin 76'ncı maddesindeki koşulları sağlayan yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağladığı ifade edilmektedir.   Anılan yazıda devamla, nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla, ülkemizin her noktasından gümrük idaresine getirilmeden açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın, ihracatçı firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilmesi ve bu tesiste gerekli işlemlerin gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebilmesini teminen düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir.   Bununla birlikte, söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamayı detaylı bir şekilde açıklamak üzere hazırlanan 'Kolay İhracat Noktaları' konulu 2021/8 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza 'https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler'adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
Detaylar
Eklenme Tarihi : 23.03.2021 03:00
İSTANBUL-TAHRAN-İSLAMABAD (ITI) YÜK TRENİ HK.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;   Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasının organizasyonunda video konferans yoluyla gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu ve Koordinasyon Toplantıları neticesinde, İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni’nin hizmete sokulması konusunda T.C. Devlet Demiryolları, İran Demiryolları ve Pakistan Demiryolları arasında mutabakata varıldığı, görüşmeler neticesinde, rekabetçi ve cazip bir taşıma tarifesi oluşturularak, taşıma organizasyonunun sağlanması için her ülkenin aşağıda isim ve iletişim bilgileri bildirilen ulusal forwarder şirketini tespit ettiği ifade edilmektedir.   Anılan yazıda devamla, trenin Türkiye-İran-Pakistan parkurunda işletilecek olduğu, trenle konteyner ve konvansiyonel yüklerin taşınabileceği, yüklerin, hat farklılığından dolayı Zahedan’da (İran) aktarmaya tabi tutulacağı belirtilmektedir.   Bununla birlikte İstanbul-Tahran-Pakistan Yük Treni’ne, Türkiye ve Pakistan’da farklı noktalardan yük verilmesinin mümkün olduğu, Türkiye (Köseköy) (1850 km) – İran (2603 km) – Pakistan (İslamabad) (1990 km) arasındaki toplam taşıma süresinin 14 gün olarak planlandığı bildirilmektedir.   Ulusal Forwarder Şirketleri:   Türkiye :MFA Lojistik A.Ş. (Tel: +90 531 779 29 90, +90 312 557 56 81,info@mfalojistik.com) İran :Rassan Rail Pars (Tel: +98 912 140 27 00) Pakistan :Haroon Brothers & Co. (Tel: +92 332 94 66 135)
Detaylar
Eklenme Tarihi : 23.03.2021 03:00
ESNAF DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR
Sayın Üyemiz, Esnaf destek başvurusunda bulunmayanlara yönelik; Ticaret Bakanlığı / Esnaf ve Sanatkârlar ve Kooperatifçiler Genel Müdürlüğü ile Van Valiliği'nden gelen resmi yazılarda; Ticari İşletmeler Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla 22.10.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk lirası “Gelir Kaybı Desteği” verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk lirası tutarında “Kira Desteği”nde bulunulmuştur. Bahse konu desteklerden; -14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler, -Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, -Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, -Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, -Kira desteği için işyeri kira olanlar Faydalanabilecektir. Bu itibarla, söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanlar destekten yararlanamamaktadır. Bu çerçevede yapılan incelemeler kapsamında 238.380 ticari işletme yukarıda belirtilen şartları taşımasına rağmen destek başvurusunda bulunmamıştır. Bahse konu ticari işletmelerin hak kaybına uğramaması amacıyla başvuru yapılması rica olunur.  
Detaylar
Eklenme Tarihi : 25.02.2021 02:00
KREDİ HESAPLAMA
DÖVİZ
USD: 8.07 TL
EURO: 9.7 TL
GBP: 11.23 TL