Van Ticaret ve Sanayi Odası - VANTSO Web Portalı
Türkçe
Akil Tacirler Kurulu
Akil Tacirler Kurulu
Akil Tacirler Kurulu Yaşam deneyimi, genel kültür düzeyi ve bilgisi itibariyle toplum tarafından değer verilen ve nüfuzu olan kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir oluşumdur. Akil Tacirler Kurulu kentin sosyo-ekonomik rounlarının tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır.
 

 

 

Van Ticaret Ve Sanayi Odası                                 

Akil Tacirler Çalışma Usul ve Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-  Bu Usul ve Esasların amacı: VANTSO bünyesinde oluşturulan akil tacirler kurulunun  çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 Bu yönetmelik akil tacirler kurulu kollarının belirlenmesini, tacir ayrımının yapılmasını ve bu konuda alınacak kararları kapsar.

 

Dayanak                                            

Madde 2- Bu çalışma usul ve esasları, 5174 sayılı kanun esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu çalışma usul ve esaslarında geçen;

Birlik: TOBB’yi

Oda: VANTSO’ yu

Kurul: Akil tacirler kurulunu,

ifade eder.

                

İKİNCİ BÖLÜM

                  

Kurulun Teşekkülü ve Görevleri

Kuruluş

Madde 4- VAN-TSO’ya kayıtlı üyeler arasından seçilerek, ilimiz ile ilgili sosyal, ekonomik ve siyasi konularda fikir oluşturmak ve bu fikirleri, ilgili yerlere ulaştırarak, sorunların çözümleri konusunda baskı grubu oluşturmak üzere Akil Tacirler Kurulu kurulmuştur.

 

Kurulun teşekkülü

Madde 5- Kurul, Van Ticaret ve Sanayi Odası başkanı başkanlığında;

Van Ticaret ve Sanayi Odası’na kaydı olan işletmelerin temsilcilerinden oluşur.

Kurulun sekretarya hizmetleri; Van Ticaret ve Sanayi Odası genel sekreter ve yardımcıları ile oda personeli tarafından yürütülür.

 

Kurulun Görevleri

Madde 6-  Kurulun görevleri şunlardır:

a) Akil tacirler kurulunun görev ve çalışmalarını belirlemek.

b) Şehrin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarını belirlemek ve çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemek.

c) İlimiz ile ilgili sosyal ve ekonomik projeler üretmek ve projeleri üstlenmek.

d) Şehri markalaştırmak için gerekli lobicilik faaliyetlerini yürütmek.

                            

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Toplantıya Çağrı, Karar Nisabı, Kararlar ve İlanı

Toplantıya çağrı

Madde 7- Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Başkan, ilgili tacirlere toplantının yeri, günü, ve saati ile gündemini belirten bir yazı gönderir ve toplantıya katılacakları toplantıya davet eder. Toplantı oda hizmet binasında veya daha önce belirlenen benzeri yerlerde yapılır.

 

Toplantı ve karar nisabı

Madde 8- Çağrı yapılan işletmeler, kurul toplantısına katılacak temsilcilerini toplantıya gönderirler.

Kurul temsilcilerin çoğunluğuyla toplanır  ve mevcut üyelerin çoğunluğuyla karar verir.

 

Kararlar

Madde 9- Kurul başkanın nezaretinde, genel sekreterlik tarafından yazılacak kararlar, başkan tarafından imzalandıktan sonra kurul üyelerinin imzalarına açılır.

Kararların birer sureti, toplantıya katılan işletmelerin temsilcilerine gönderilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son hükümler

Madde 11- Bu usul ve esaslar ilk toplantı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12-  Bu yönetmelik hükümlerini Van Ticaret ve Sanayi Odası yürütür.

AKİL TACİRLER KURULU ÇALIŞMALARI

06.05.2014 kararları

11.08.2014 kararları

21.08.2015 kararları 

09.10.2015 kararları

23.08.2016 kararları

 

Galeri
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
KREDİ HESAPLAMA
DÖVİZ
USD: 32.2 TL
EURO: 34.87 TL
GBP: 40.99 TL